การสำรวจข้อมูลและการปฏิบัติการด้านการจัดการสำหรับความมั่นคงทางภาวะโภชนาการและการพัฒนาชนบท