การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากรากหญ้าแฝกหอม เพื่อควบคุมการระบาดทำลายของแมลงในการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์