การศึกษาการใช้ FERO-grow (7-7-7) และ FERO-D(4-22) เพื่อการปลูกไม้ดอกและผัก

  • บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2540

  • inดร.นันทนา ชื่นอิ่ม

  • inดร.นันทนา ชื่นอิ่ม

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี