การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 1

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2538

  • inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

  • inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์