การใช้นิวเคลียร์เทคนิคพัฒนากากตะกอนไปเป็นทรัพยากรใหม่ : การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อควบคุมโรคพืชจากกากตะกอน