การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ปีก

Publish Year National Conference 1
2008 exกรุณา ตรองโพธา, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมเอนไซม์ชนิดรวมในอาหารสูตรมันสำปะหลังต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย