การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรรุ่น-ขุน

Publish Year National Conference 2
2008 exสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, exมณี ตันติรุ่งกิจ, "อิทธิพลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสำปะหลังต่อปริมาณจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารสุกรระยะรุ่นและสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุ่น-ขุน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 exสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, exมณี ตันติรุ่งกิจ, "อิทธิพลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสำปะหลังต่อประสิทธิภาพการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย