ศักยภาพในการใช้กากดอกกระเจี๊ยบและเปลือกถั่วเหลืองเพื่อผลิต Cellulose Powder