การพัฒนาสื่อประสมเพื่ใช้ในการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาเรื่อง "การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา"