โครงการศึกษาผลกระทบลู่ทางและโอกาสของการเปิดเสรีด้านการลงทุน