คุณภาพชีวีตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Publish Year National Journal 1
2007 inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน กรณีศึกษาพนักงานในเขคนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง", วารสารสมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมป์ของสภาวิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 5-12
Publish Year National Conference 1
2006 inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อคคุณภาพชีวิตในการทำงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยการจัดการทรัพยากรมนุษย์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2549, 16 สิงหาคม 2006, สงขลา ประเทศไทย