การคัดแยกการเลี้ยง Diatom sp. จากแหล่งเลี้ยงหอยมุกน้ำเค็ม จ.กาญจนบุรีในห้องปฏิบัติการทดลอง