การจัดทำต้นแบบของกระบวนการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเดิมและให้การช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.วังชิ้น จ.แพร่ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผ้าจกพื้นเมือง