การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศาภายในสวนไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า

  • โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inนายวิสิฐ กิจสมพร

  • inนายวิสิฐ กิจสมพร

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์