โครงการการพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Publish Year International Conference 1
2008 exKumika Nishida, exTatsuya Koumoto, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exFumiyoshi Kondo, "Compressive strength characteristics of soft Bangkok clay stabilized by fly ash-based geopolymer", Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), 28 - 29 มกราคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2008 inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง, "กลไกการเก็บกักโครเมียมในซิเมนต์", การประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลีเมอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 5 กันยายน 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Factors Affecting Properties of Fly Ash Based Geopolymer", การประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์ ครั้งที่ 2 , 5 กันยายน 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2007 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "จีโอโพลีเมอร์จากกากตะกอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การเก็บกักโลหะหนักในจีโอโพลีเมอร์", การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย