การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์สำหรับปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ

Publish Year National Journal 1
2008 exอำนาจ คำหล่า, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโปแตสเซียมออกไซด์/ฟอจาไซต์", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2008, หน้า 141-152
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, "การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้โพแทสเซียมไนเตรตบนอลูมินาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย