โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ำหอมที่เหมาะสมเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good agricultural practice) สำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูป การส่งออกและบริโภคภายในประเทศ

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลมะพร้าวน้ำหอม ก่อนและภายหลังการเก็บเกี่ยว", การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย