การพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าวเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exMaytinee Kladmook, exTanavadee Kumchoo, "Genetic diversity analysis and subspecies classification of Thailand rice landraces using DNA markers", African Journal of Biotechnology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 76, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 14044-14053