การเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณสารตกค้างของการใช้สารชีวภาพบาซิลลัสทูริงเยนาซิ และส่วนผสมของสารเคมีกำจัดแมลงอะบาแม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์ในผักคะน้า

Publish Year National Journal 2
2011 inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพย์อุษา คุ้มประวัติ, exกุลศิริ ช. กรับส์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, "ผลของบาซิลลัส ทูริงเจนซิส และส่วนผสมของอะบาเม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์ต่อแมลงศัตรูพืชในผักคะน้าและปริมาณสารตกค้างของส่วนผสมของอะบาเม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 141-152
2010 exทิพย์อุษา คุ้มประวัติ, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูรินจิเอนซีส อะบาเม็กติน และคลอร์ฟีนาเพอร์ในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura(Fabr.)", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 81-88