โครงการศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดทชั่นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exวัชราภรณ์ บุญรอด, "CO Oxidation over Nano-CuO Supported on Silica and Rice Husk Ash", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 27 - 28 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย