ผลการเสริมโปรตีนในอาหารต่อองค์ประกอบและปริมาณน้ำนมในโคนมช่วงระยะต้นและระยะกลางของการให้นม

Publish Year International Journal 1
2014 inนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJr Thomas Schonewille, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exMartin WA Verstegen, exWouter H Hendriks, "ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อรูเมนเมทาบอลิซึมและน้ำนมของโคให้นมระยะกลางในเขตร้อนชื้น", ๋Journal of Animal and Veterinary Advances, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 9-14
Publish Year International Conference 1
2005 inนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายสุพจน์ อาวสกุลสุทธิ, exเฉลิมพล เยื้องกลาง, exProf. Anton C Beynen, "Effect of low versus high dietary crude protein on milk composition and milk yield in early and mid -lactation dairy cows", AHAT/BSAS international conference, 14 กันยายน - 18 พฤศจิกายน 2005, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย