โครงการการแยกและใช้ประโยชน์โปรตีนไหมจากน้ำกาวจากกระบวนการสาวไหม

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

  • inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Sericin separation from silk degumming wastewater", Separation and Purification Technology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กันยายน 2008, หน้า 129-133
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Separation and utilization of silk powder from silk degumming waste water", the Annual Thailand Research Fund Meeting, Petchburi, Thailand., 11 - 14 ตุลาคม 2006

แสดงความคิดเห็น

(0)