ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสารให้กลิ่นสำคัญในรูปอิสระและยึดจับกับสารไกลโคไซด์ในตะไคร้ และใบมะกรูด

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exTinchan, P., inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of drying temperature on key odourants in kaffir lime (Citrus hystrix D.C., Rutaceae) leaves", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 143-149
2007 exPatcharaporn Tinjan, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Comparative Study on Extraction Methods of Free and Glycosidically Bound Volatile Compounds from Kaffir Lime Leaves by Solvent Extraction and Solid Phase Extraction ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 300-306