ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก โครงการกาญจนาภิเษก

Publish Year National Conference 1
2007 exนายปริญญา คงพนม, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "3-D Simulation of Particles and Gas Flow Behavior in a Riser with Venturi Pipe Inlet", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2007, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย