การยกระดับมาตรฐานยอไทย และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inนางชิดชม ฮิรางะ

  • inนางชิดชม ฮิรางะ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์