โครงการ การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนะและกายภาพของกากถั่วเหลืองเปียกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์