วิวัฒนาการทางลักษณะสัณฐาน และคุณค่าทางวัฒนธรรมของบ้านและชุมชนไทยพื้นถิ่น ในละแวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Publish Year National Journal 5
2016 exปูรณ์ ขวัญสุวรรณ, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การแปรเปลี่ยนลักษณะกลุ่มบ้านของชุมชนสะเทินน้ำสะเทินบกในที่ราบลุ่มเจ้าพระยา", หน้าจั่ว: ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, ปีที่ 2559, ฉบับที่ 30, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า A-143-A-173
2013 exศศิธร คล้ายชม, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "วิถีการดำรงอยู่ของเรือนค้าขายพื้นถิ่นในตลาดบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", Veridian: Silpakorn University E-Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 671-683
2006 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "Self-awareness : Cultural Sustainability of Thai Vernacular Houses", Kasetsart Journal Soc. Sci, ปีที่ 26, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 10-18
2005 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "คุณค่าและ ความหมายทางวัฒนธรรมของบ้านไทยพื้นถิ่น", วารสารหน้าจั่ว ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน 2005, หน้า 28-37
2002 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "บ้านเรือนและชาวบ้านในตำบลปากกราน", ระแนง: วารสารทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2002, หน้า 29-35
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "Vernacular Houses in Central Thailand", 2011 Southeast Asian Housing Forum - Commonality and Diversity in Southeast Asian Housing; A search for New Identity, 6 ตุลาคม 2011 - 22 มีนาคม 2012, Korea สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2006 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "Changes in Thai Vernacular Housing: Emphasizing, Eliminating and Enclosing an Aquatic Environment", The 10th International Conference: TRADITIONAL DWELLINGS AND SETTLEMENTS REVIEW, 15 - 18 ธันวาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2015 exนายปูรณ์ ขวัญสุวรรณ, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การแปรเปลี่ยนลักษณะกลุ่มบ้านของชุมชนสะเทินน้ำสะเทินบกในที่ราบลุ่มเจ้าพระยา", “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง” ประจำปี พ.ศ. 2558, 9 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, exอรศิริ ปาณินท์, "การพัฒนาชุมชนพื้นถิ่น: การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิทัศน์ที่แตกต่าง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุมชนชนบท: ภาพลักษณ์ชุมชนน้ำที่กำลังจางหาย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "Self-awareness: cultural sustainability of Thai vernacular houses", 43rd Kasetsart University Annual Conference on Agricultural Science for Knowledge Based Societies and World Competitiveness, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2002 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "ความภูมิใจในตน: ความธำรงของบ้านและเรือนไทยพื้นถิ่น", สถาปัตยปาฐะ' 46 - กระแสทรรศน์: สถาปัตย์สะท้อนสังคม, 18 มีนาคม 2002, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย