ความหลากหลายทางชีวภาพของไบรโอโซนน้ำจืดแลการประยุกต์ใช้ไบรโอโซนน้ำจืดเป็นดัชนีวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม