โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูงเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และพิษณุโลก

  • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์

  • inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์