การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดโดยการวัดการถ่ายเทความร้อนในเปลือก

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดโดยวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 ธันวาคม 2007, นครปฐม ประเทศไทย