การสร้างมูลค่าของกากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตแอลกอฮอล์