การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง:บทเรียนจาก 40 หมู่บ้าน