การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่พันธุ์ของสาหร่ายในทะสเลสาบสงขลาและแนวทางแก้ไขปัญหา