การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่หวานอ่างขาง (Dendrocalamus latiflorus) เพื่อผลิตต้นกล้าในเชิงพาณิชย์

  • มูลนิธิโครงการหลวง

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inนางยุพา ปานแก้ว

  • inนางยุพา ปานแก้ว

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์