การศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของโยเกิร์ตถั่วเหลืองโดยการทดสอบแบบกดบีบ

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBandit Jarimopas, "Extensional Flow Characteristics of Milk and Soy Set Yogurts with Polysaccharide Additives", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 346-352