การศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของโยเกิร์ตถั่วเหลืองโดยการทดสอบแบบกดบีบ

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBandit Jarimopas, "Extensional Flow Characteristics of Milk and Soy Set Yogurts with Polysaccharide Additives", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 346-352
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล, "Rheological Properties of Cereals by Compression Tests", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2008 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจารุวรรณ ชูแก้ว, exพรพิไล บัวเผื่อน, "การศึกษาการไหลแบบยืดตัวของโยเกิร์ตถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล, "การวิเคราะห์พฤติกรรมคลายความเค้นและพฤติกรรมการคืบคลานของโดแป้งสาลีที่ทดแทนด้วยแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้า", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล, "สมบัติทางรีโอโลจีของโดโดยใช้การทดสอบแบบกด", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 - 7 ธันวาคม 2007, นครปฐม ประเทศไทย
2007 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของโยเกิร์ตถั่วเหลืองโดยการทดสอบแบบกดบีบ", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส 2550, 11 - 13 ตุลาคม 2007, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย