การประเมินระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มสัตว์ปีกและเขตกันชนเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั่น

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มสัตว์ปีกและเขตกันชนเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั่น", สัมมนาวิชาการไข้หวัดนก จัดโดยศูนย์วิทยศาสตร์ไข้หวัดนกร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 24 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย