การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด