3. การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า 2548