โครงการย่อย การใช้รังสีปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์แอคดิโนไมสีทเพื่อเป็นเชื้อควบคุมโรคพืช

Publish Year National Conference 1
2007 exประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐธยาน์ เปียแดง, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การค้นหาและปรับปรุงสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทเพื่อเป็นเชื้อควบคุมเชื้อโรคพืช", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาวิทยาศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย