โครงการย่อย การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อ Bacillus thuringinsis (Bt) สายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ ควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช