โครงการย่อย 4 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสริมสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มี การพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบเตือนภัยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Public Domain System Modeling in Northern Thailand", The 4th Asia Oceania Geosciences Society Conference, 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย