โครงการย่อย 2 โครงการการจัดทำแผนแม่บทชุมชนและระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาเพื่อการ จัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา