โครงการย่อย การจัดการโรคใบไหม้ของมะเขือเทศโดยวิธีผสมผสาน

Publish Year National Conference 2
2007 exขวัญเนตร หินอ่อน, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชุพร จันทร์ศรี, อาจารย์, "การชักนำให้มะเขือเทศต้านทานต่อการเกิดโรคราใบดำสาเหตุจากเชื้อรา Pseudocercospora fuligena โดยเชื้อรา Trichoderma harzianum ภายใต้สภาพเรือนทดลอง", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exพราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคราใบดำของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Pseudocercospora fuligena ในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย