การหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินในพื้นที่ป่าไม้ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา