การทดสอบคุณสมบัติของพอลิสไตรีนกับยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรซ์เซชั่น

Publish Year International Journal 2
2006 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exPolchit Buakaew, "The effect of curing parameters on mechanical properties of styrene-NR elastomers containing natural rubber-graft-polystyrene", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ Supplement, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 7-16
2006 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exPolchit Buakaew, "The Effect of Process Factors on the Mechanical Properties of Styrene-NR Elastomers Containing Natural Rubber-Graft-Polystyrene", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ Supplement, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 1-6

แสดงความคิดเห็น

(0)