การผลิตพลังงานก๊าซไฮโดรเจนโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงโดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรและน้ำทิ้งประเภทแป้ง (โครงการย่อยที่ 1 ต่อเนื่องปีที่ 1)