การเสื่อมสภาพและการนำกลับมาใช้ใหม่ของตังเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ในการไพโรไลซิส