การศึกษาผัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำ ความต้องการน้ำและระบบให้น้ำในการผลิตส้มโอ