การใช้ Amolyte ต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ และคุณภาพซาก