โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงแรมเบตงซิตี้ พลาซ่า (ส่วยขนาย)